saqarTvelos samTo kompania gTavazobT bunebriv ceolits saqarTveloSi mdebare TeZamis sabadodan. mineralis fraqcia damkveTis survilis mixedviT 0-40 mm, dafasoeba 50 kilogramian tomrebSi, an nayari saxiT vagonebiT. mowodeba SavizRvispira port foTidan. fasi 38 $ erTi tona.
dagvikavSirdiT: mining@posta.ge

ra aris ceoliti

    ceoliti es aris vulkanuri-danaleqi warmoSobis ceolitSemcvleli tufi, romlis ZiriTadi mineralia klinoptiloliti. igi gamoirCeva maRali molekulur-sacruli foriani struqturiT, gaaCnia unikaluri Tvisebebi maRali STanTqmiTi da ionmimomcvleli unari, SeuZlia seleqtiurad gamoyos da Seiwovos sxvadasxva nivTiereba.

    bunebrivi ceoliti gamoiyeneba gazebis da siTxeebis gasaSrobad, sawarmoTa gamonabolqvi airebis gasawmendad mJave komponentebisagan (CO2, SO2 da sxva), katalizatorebad, maTeTrebel nivTierebad qaRaldis da rezinis warmoebaSi. klinoptilolitis maRali meqanikuri simtkice, qimiuri mdgradoba, forianoba, STanTqmiTi da ionmimocvliTi unari ganapirobebs mis gamoyenebas Camdinare wylebis gasawmendad, sasmeli wylis gasasufTaveblad.
     ceoliti gamoyeneba cxovelebis da frinvelebis sakvebis danamatad - aumjobesebs sakvebis SeTvisebis unars da icavs mas daobebisagan, aCqarebs cxovelebis zrdas. mecxoveleobisa da mefrinveleobis fermebSi ceoliti gamoiyeneba damaxasiaTebeli sunis gasaqrobad. nakelSi ceolitis damatebiT mkveTrad izrdeba organuli sasuqis Rirebuleba.
    maRalefeqturia ceolitis gamoyeneba Tevzis meurneobaSi is wmends wyals amoniumis ionebisagan, rac dadebiT gavlenas axdens Tevzis gamravlebaze, mniSvnevlovnad amcirebs Tevzis sikvdilianobas.
    ceoliti aumjobesebs niadagis struqturas, STanTqavs amoniumis da kaliumis ionebs, inarCunebs tens, icavs mcenaris fesvebs daavadebebisagan, warmoadgens mikroelementebis wyaros. warmatebiT gamoiyeneba bunebrivi ceolitebi herbicidebTan, fungicidebTan da pesticidebTan erTad.
    ceolitis damateba mineralur sasuqSi mkveTrad zrdis mis xarisxs is didi xnis ganmavlobaSi ar irecxeba niadagidan da amiT icavs gruntis wylebs dabinZurebisagan, zogavs sasuqs da amiT icavs mcenareebs nitratebis da sxva elementebis siWarbisagan. amoniumis gvarjilasTan Serevis Semdeg is icavs mas afeTqebisagan.
    ceolitis gamoyeneba SeiZleba cementis warmoebaSi is zrdis cementis samomxmareblo Tvisebebs.

TeZamis ceoliti
    saqarTveloSi mdebare TeZamis sabados ceoliti erT-erTi saukeTesoa msoflioSi is gamoirCeva mineral klinoptilolitis maRali SemcvlelobiT, romelic aRwevs 80%-s.
    TeZamis sabados ceolitebis gamoyenebas didi xnis istoria aqvs yofil sabWoTa kavSirSi misi momxmarebelni iyvnen azotis sasuqis mwarmoebeli qarxnebi, erT-erTi maTgani iyo rusTavis (saqarTvelo) azotis qarxana, sadac is gamoiyeneboda Camdinare wylebis fenolebisagan gasawmendaT da amoniumis gvarjilaSi danamatad. ruseTSi ceolits moixmarda sasmeli wylis mravali safiltro sadguri, is didi raodenobiT igzavneboda iaponiaSi qaRaldis warmoebisaTvis, misi Semsyidveli iyo livani da egvipte, sadac mas xmarobdnen niadagis gasaumjobeseblad da masSi tenis SesanarCuneblad. Cernobilis cnobili avariis Semdeg radioaqtiurad dabinZurebuli zonis gasawmendad gaigzavna 100 000 tonaze meti ceoliti. am ceolits radioaqtiuri elementebis Cs-is da Sr-is STanTqmis yvela sxva cnobil ceolitze ufro maRali unari aRmoaCnda.

TeZamis ceolitis fiziko-teqnikuri maxasiaTeblebi
klinoptilolitis procentuli Semcveloba _ 80 %

qimiuri Semadgenloba woniT procentebSi: